Plany działalności Komisji Współpracy z Zagranicą na lata 2022 - 2023

Większość zadań odwołanych w ubiegłym roku zaplanowano ponownie do realizacji w bieżącym roku, licząc na ustąpienie obiektywnych zagrożeń i wycofanie panujących obecnie ograniczeń. Poniżej przedstawiono 10 punktów planu, zaakceptowanych na spotkaniu Komisji w dniu 2.02.2022. W dalszej części przytoczono również komentarze osób odpowiedzialnych za ich realizację.

1. W ramach projektu „Edukacja przyrodniczo-leśna dorosłych w Europie, na przykładzie wybranych europejskich towarzystw leśnych”, finansowanego z funduszy Narodowej Agencji Programu Erasmus+, a koordynowanego przez Rafała Cieślaka i Jerzego Modrzyńskiego, należy do końca 2022 roku:

- zrealizować zaległe wyjazdy naszych delegacji do partnerskich Towarzystw Leśnych w: Czechach, Islandii i Norwegii,

- przygotować sprawozdania i zamieścić reportaże z tych wyjazdów na stronie Komisji,

- przygotować zbiorowe sprawozdanie i prezentację z całego projektu, w celu przedstawienia ich Zarządowi Głównemu Polskiego Towarzystwa Leśnego,

- przygotować syntetyczną prezentację z całego projektu na stronę ZG PTL,

- przygotować do druku syntetyczną publikację z realizacji całego projektu,

- rozliczyć projekt.

2. Wzmocnić organizacyjnie Pro Silva Polonia i rozwinąć jej działalność, przygotowując np. sympozjum dla Pro Silva Europa na terenie naszego kraju. Zadanie to powierzamy kol. Danielowi Lemke.

3. Zrealizować wyjazd naszej delegacji (prof. D. J. Gwiazdowicz i prof. J. Modrzyński) do Islandii, w terminie podanym przez gospodarzy, na spotkanie Europejskiej Sieci Towarzystw Leśnych (EFN), połączone z obchodami 90-lecia Islandzkiego Towarzystwa Leśnego. Byłaby to rewizyta naszych przedstawicieli, po organizacji przez nich spotkania EFN w Gołuchowie w 2018 roku.

4. Zrealizować wyjazd delegacji Polskiego Towarzystwa Leśnego (Mikołaj Ziemblicki +2) na 70. Zjazd Niemieckiego Towarzystwa Leśnego, zaplanowany na 18-22. 05.2022 w Brunszwiku (Dolna Saksonia). Zapraszana na te Zjazdy delegacja PTL jest przyjmowana zawsze bardzo życzliwie i zwalniana z licznych opłat zjazdowych. Doceniana jest przy tym nasza wieloletnia, owocna współpraca, co gospodarze podkreślają przy każdej nadarzającej się sposobności.

5. Przewidziana jest kontynuacja corocznej wymiany z Niemieckim Towarzystwem Leśnym. Gospodarzami wymiany w 2022 roku mają być: Hesja (20-24.06.2022) i Oddział PTL w Szczecinie (5-9.09.2022). Koordynatorem corocznej wymiany jest kol. Mikołaj Ziemblicki.

6. Jesteśmy gotowi przyjąć w 2022 roku grupę około 35 leśników z Austrii na terenie północnej Polski (RDLP Gdańsk, Olsztyn i Białystok), podobnie jako to było na przełomie maja i czerwca 2018 roku. Tak jak poprzednio, przedsięwzięcie to zgodził się koordynować kol. Mikołaj Ziemblicki. Rewizyta planowana jest na rok 2023.

7. Warto byłoby wrócić do sygnalizowanej w poprzednich latach inicjatywy ponownego przystąpienia PTL do Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN - International Union for Conservation of Nature). Ponownego, ponieważ (według naszej wiedzy) PTL było jednym z członków założycieli tej powszechnie znanej obecnie organizacji. Należałoby przejrzeć archiwa PTL i po odszukaniu odpowiednich dokumentów złożyć wniosek o odnowienie członkostwa w tej organizacji, której głos bardzo się liczy w dzisiejszym świecie. W tej sprawie liczylibyśmy na kol. Dariusza Gwiazdowicza.

8. Chcielibyśmy nawiązać współpracę ze Słowackim Towarzystwem Leśnym. Liczymy tu na bardzo dobre kontakty z leśnikami słowackimi, które po studiach w Zwoleniu ma kol. Daniel Lemke oraz na dobrosąsiedzkie kontakty kol. Stanisława Małka.

9. Stanisław Małek, który nawiązał kontakt z Towarzystwem Leśników Amerykańskich (Society of American Foresters), chciałby zaprosić dwuosobową delegację tego Towarzystwa do Polski, w celu omówienia dalszej współpracy.

10. Zamierzamy nadal prowadzić i doskonalić stronę internetową Komisji Współpracy z Zagranicą. Nad jej treścią czuwa Jerzy Modrzyński, a techniczną obsługą zajmuje się Rafał Cieślak, wspierany przez Sławomira Kmiecika.

A oto komentarze do niektórych punktów powyższego planu:

Odnośnie p. 1. R. Cieślak podkreślił, że powinniśmy wydać wszystkie przyznane środki, przewidziane m.in. na utrwalenie efektów projektu. Dobrze byłoby opublikować je w specjalnej broszurze, opisującej i podsumowującej cały projekt. J. Modrzyński zasugerował aby syntetyczna prezentacja z całego projektu została przedstawiona na zebraniu Zarządu Głównego PTL przez zespół koordynatorów projektu i liderów delegacji. Zaległe wyjazdy powinny zostać zrealizowane do września, aby był czas na przygotowanie sprawozdań, prezentacji i publikacji, niezbędnych do rozliczenia projektu. W. Chmielewski i R. Cieślak oznajmili, że są w kontakcie z partnerami w Czechach i Islandii, natomiast A. Delegacz zgłosił problem w kontaktach z Norwegią, na co J. Modrzyński obiecał pomoc w ich ponownym nawiązaniu.

Odnośnie p. 2. J. Modrzyński (na podstawie wcześniejszych rozmów z D. Lemke) poinformował, że nadal czekamy na pisemne potwierdzenie członkostwa PTL w Pro Silva Europa oraz wysokości składki rocznej, wynegocjowanej w ubiegłym roku na 200€. Przewodniczący Pro Silva Polonia nosi się z zamiarem zorganizowania krajowego sympozjum na temat wpływu zmian globalnych na lasy oraz zgłoszenia propozycji zorganizowania w Polsce sympozjum europejskiego w roku 2024 (ponieważ wcześniejsze lata są zajęte przez Luxemburg i Irlandię).

Odnośnie p. 3. D. Gwiazdowicz oznajmił, że czekamy na ponowne zaproszenie na spotkanie Europejskiej Sieci Towarzystw Leśnych w Islandii, w nowym terminie.

Odnośnie p. 4. J. Modrzyński poinformował, że w najbliższym czasie zaproszenie na Zjazd Niemieckiego Towarzystwa Leśnego w Brunszwiku otrzymają: J. Dawidziuk, J. Modrzyński i M. Ziemblicki.  Ostatni z wymienionych zadeklarował, że zajmie się organizacją wyjazdu naszej delegacji.

Odnośnie p. 7. D. Gwiazdowicz zgodził się  przejrzeć archiwa PTL i po odszukaniu odpowiednich dokumentów przygotować wniosek o odnowienie naszego członkostwa w IUCN. Zamierza też poruszyć tę sprawę na Prezydium ZG i w rozmowie z prof. Andrzejem Grzywaczem.

Odnośnie p. 8. S. Małek zapewnił, że może pomóc w nawiązaniu współpracy ze Słowackim Towarzystwem Leśnym.

Odnośnie p. 9. J. Dawidziuk zgłosił wątpliwość co do celowości współpracy z leśnikami amerykańskimi, przypuszczając, że nasza gospodarka leśna może nie być dla nich interesująca. Na to S. Małek i J. Modrzyński odpowiedzieli, że z pewnością mogą się oni od nas wiele nauczyć, zwłaszcza w zakresie hodowli lasu, natomiast dla nas mogą być interesujące ich osiągnięcia np. z zakresu teledetekcji czy zwalczania pożarów leśnych.

Po krótkiej dyskusji z J. Witkowskim i M. Ksepko, postanowiono na razie zrezygnować (zarówno ze względu na pandemię, jak i sytuację geopolityczną) z wyjazdu naszej delegacji do Katynia i Kuropat oraz wyprawy nad Bajkał. Z powyższych względów nie przyjęto też propozycji W. Chmielewskiego wysłania w tym roku naszej delegacji do Kostiuchówki i Maniewicz na Ukrainie. Do spraw tych wrócimy po ustabilizowaniu się sytuacji w tamtych regionach.