Byliśmy obecni na 70. Zjeździe Niemieckiego Towarzystwa Leśnego w Brunszwiku.

W dniach 18-21.05.2019 delegacja w składzie: dr inż. Janusz Dawidziuk (przewodniczący Zarządu Głównego), prof. dr hab. Jerzy Modrzyński (przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą) oraz dr inż. Mikołaj Ziemblicki (koordynator wymiany z NTL) reprezentowali Polskie Towarzystwo Leśne na 70. Zjeździe Niemieckiego Towarzystwa Leśnego (NTL) w Brunszwiku, w którym uczestniczyło około 800 osób.

Nasza obecność na Zjeździe NTL została odebrana bardzo pozytywnie. Mogliśmy odczuć, że jesteśmy ważnym partnerem dla naszych gospodarzy, zarówno ze względu na podobne warunki przyrodniczo-leśne i potencjał naszych lasów, jak też zbliżone poglądy na kształtowanie polityki leśnej w Europie. Wyjeżdżaliśmy z Brunszwiku w przekonaniu, że dobrze funkcjonującą współpracę z Niemieckim Towarzystwem Leśnym należy podtrzymywać i nadal rozwijać.

Bogato ilustrowana relacja z obecności delegacji PTL na tym Zjeździe zamieszczono w zakładce REPORTAŻE.



Przygotowano artykuł do czasopisma ProWald

Jerzy Modrzyński i Jarosław Kuczaj przygotowali artykuł do czasopisma ProWald, wydawanego przez Niemieckie Towarzystwo Leśne, który zatytułowali: „Leśnicy polscy w obliczu agresji Rosji na Ukrainę”.

Został on zamówiony przez redakcję czasopisma, która zamierza poświęcić następny jego numer sprawom leśnictwa w Europie. Polska wersja artykułu w załączeniu.



Wizyta specjalistów z zakresu nasiennictwa i szkółkarstwa z Niemiec

W dniach 4-7 kwietnia przebywała w południowej Polsce grupa czternastu specjalistów z zakresu nasiennictwa i szkółkarstwa z Niemiec. Odwiedzili oni m. in. Leśny Bank Genów w Kostrzycy i szkółkę kontenerową Nadleśnictwa Rudy Raciborskie.

Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z ciekawego programu przygotowanego przez gospodarzy i nawiązali z nimi konkretną współpracę. Wizyta doszła do skutku m. in. dzięki dobrej współpracy między Polskim Towarzystwem Leśnym i Niemieckim Towarzystwem Leśnym. Program wizyty w załączeniu.



Odbyło się piąte doroczne spotkanie Komisji Współpracy z Zagranicą PTL

Spotkanie odbyło się w środę 2.02.2022, w godzinach 18:00-20:30, po raz drugi zdalnie, na platformie Zoom. W spotkaniu tym, oprócz 10 członków Komisji udział wzięli również: Przewodniczący Zarządu Głównego PTL – dr inż. Janusz Dawidziuk oraz Vice-przewodniczący ZG PTL, koordynator prac Komisji PTL – dr inż. Kazimierz Szabla.


Spotkanie odbyło się według poniższego porządku obrad:

1. Rozpoczęcie obrad oraz sprawy formalne i organizacyjne.

2. Sprawozdanie z działalności Komisji w roku 2021.

3. Zarys planów działalności Komisji na najbliższe lata.

4. Uwagi do kierunków i zasad działalności Komisji.

5. Dyskusja ogólna.

6. Podsumowanie i zakończenie obrad.

W ramach punktu 1.

1) powitano kol. Kazimierza Gapińskiego, który został wydelegowany do pracy w Komisji przez Oddziału PTL w Szczecinie, w miejsce kol. Pawła Gzyla,

2) powołano kol. Stanisława Małka na Vice-Przewodniczącego Komisji Współpracy z Zagranicą, m. in. w związku z przewidywaną okresową absencją Przewodniczącego Komisji.

Sprawozdanie z działalności Komisji w 2021 roku (p. 2.) zamieszczono w zakładce „Sprawozdania”. W dyskusji nad tym punktem Przewodniczący ZG – J. Dawidziuk zauważył, że podczas wyjazdów zagranicznych należy również rozmawiać o polityce leśnej odwiedzanych krajów i postrzeganiu polityki UE przez naszych partnerów. Niestety polityka często niszczy gospodarkę leśną, co widać było choćby w relacji Marka Ksepko z wyjazdu naszej delegacji na Litwę. W tym kontekście ważna wydaje się być inicjatywa Georga Schirmbecka - zorganizowania konferencji poświęconej przyszłości gospodarki leśnej w Europie, podczas Globalnego Forum Żywności i Rolnictwa w Berlinie. Jako Przewodniczący ZG, J. Dawidziuk chętnie wziąłby w niej udział.

W nawiązaniu do tej wypowiedzi J. Modrzyński podzielił się otrzymaną niedawno informacją, że ze względu na pandemię, Globalne Forum Żywności i Rolnictwa w styczniu 2022 roku się nie odbyło. Georg Schirmbeck zamierza jednak zorganizować wspomnianą konferencję niezależnie, prawdopodobnie 29.04.2022.

Koordynator prac Komisji PTL – K. Szabla zwrócił uwagę, że dobrze by było aby doświadczenia zebrane podczas wyjazdów zagranicznych były szerzej propagowane – nie tylko na podstronie internetowej Komisji Współpracy z Zagranicą ale też w prasie leśnej, np. w Lesie Polskim.

Po podsumowaniu działalności Komisji Współpracy z Zagranicą w 2021 roku, przystąpiono do zarysowania planów działalności Komisji na najbliższe lata (p. 3.). Zarys ten, wraz z komentarzami do poszczególnych punktów zamieszczono w zakładce „Plany”. W dyskusji nad tym punktem postanowiono na razie zrezygnować (zarówno ze względu na pandemię, jak i sytuację geopolityczną) z wyjazdu naszej delegacji do Katynia i Kuropat oraz wyprawy nad Bajkał. Z powyższych względów nie przyjęto też propozycji wysłania w tym roku naszej delegacji do Kostiuchówki i Maniewicz na Ukrainie. Do spraw tych wrócimy po ustabilizowaniu się sytuacji w tamtych regionach.

W punkcie 4. spotkania stwierdzono na wstępie, że ogólne kierunki i zasady działalności Komisji, przyjęte na jej pierwszym posiedzeniu w listopadzie 2017 roku, nie budzą większych zastrzeżeń. Przypomniano też, iż pierwszeństwo w naszej działalności mają kraje europejskie, zwłaszcza kraje sąsiednie, których warunki przyrodniczo-leśne i sposób prowadzenia gospodarki leśnej są zbliżone do naszych. Gdyby jednak było zapotrzebowanie ze strony członków PTL, jesteśmy gotowi rozszerzyć działalność także na inne kraje. Szerzej przedstawiono tę sprawę w protokole z poprzedniego spotkania Komisji Współpracy z Zagranicą w dniu 11.02.2021. W tej kwestii, zdaniem J. Dawidziuka i S. Małka potrzebna byłaby dalsza dyskusja, m. in. na forum Zarządu Głównego PTL.

Zarówno J. Dawidziuk, jak i K. Szabla zwrócili uwagę, że w obliczu forsowanych przez Komisję Europejską strategii w zakresie bioróżnorodności i leśnictwa, istnieje pilna potrzeba zajęcia się sprawami polityki leśnej Unii Europejskiej. W Komisji powinna być zatem grupa dobrze zorientowanych osób, śledzących debaty, konsultacje społeczne i mechanizmy podejmowania decyzji w tych kwestiach na forum UE. Dzięki temu Polskie Towarzystwo Leśne mogłoby się skuteczniej włączyć w kształtowanie europejskiej polityki leśnej. Powinniśmy też szukać sojuszników w innych organizacjach pozarządowych, tak w kraju, jak i za granicą.

W odpowiedzi J. Modrzyński, w pełni godząc się z powyższymi postulatami, poprosił Panów Przewodniczących o skierowanie odpowiednich osób do pracy w Komisji, zaznaczając jednocześnie, że obecni członkowie Komisji z pewnością chętnie włączą się do tego kierunku działalności.

W dyskusji ogólnej (p. 5.) Przewodniczący ZG, Janusz Dawidziuk podkreślił, że Komisja Współpracy z Zagranicą prowadziła w ubiegłym roku intensywną działalność pomimo ograniczeń związanych z pandemią. Konsekwentnie realizowano ambitny, nowatorski projekt, finansowany z funduszy Programu Erasmus+. Kontynuowano intensywną współpracę z Niemieckim Towarzystwem Leśnym i rozwijano kontakty z innymi Towarzystwami Leśnymi. Starannie prowadzono stronę internetową Komisji, informującą o bieżących wydarzeniach. Komisja Współpracy z Zagranicą zdecydowanie wyróżnia się na tle pozostałych Komisji PTL, a jej działalność zasługuje na duże uznanie. Pod koniec swojej wypowiedzi zapewnił, że działalności tej nadal będzie sprzyjać.

O swoim poparciu dla Komisji Współpracy z Zagranicą zapewnił też Vice-przewodniczący ZG, Kazimierz Szabla, proponując jednocześnie aby o efektach działalności Komisji opowiedzieć na najbliższym Zjeździe Delegatów PTL. Przewodniczący ZG, Janusz Dawidziuk zgodził się z tą propozycją i jeszcze raz pogratulował Komisji jej wzorowej aktywności i osiągnięć.

W ostatnim punkcie spotkania (p. 6. ) prowadzący je Przewodniczący Komisji zaproponował następujące podsumowanie:

1. Pomimo ograniczeń wynikających z pandemii Covid-19, Komisja podjęła w minionym 2021 roku organizację większości zaplanowanych zadań. Realizacja kilku z nich została niestety przerwana, w związku z obiektywnie panującymi warunkami.

2. Niezależnie od panujących warunków możliwe było jednak: częściowe realizowanie projektu „Edukacja przyrodniczo-leśna dorosłych w Europie, na przykładzie wybranych europejskich towarzystw leśnych”, powołanie Pro Silva Polonia, udział naszej delegacji w seminarium na temat Natury 2000 i ochrony przyrody, zorganizowanym przez Niemieckie Towarzystwo Leśne, czy prowadzenie strony internetowej Komisji. Ponadto zrealizowano kilka nie zaplanowanych, a ważnych wydarzeń, w tym przyjęcie delegacji Niemieckiego Towarzystwa Leśnego na Zjeździe w Katowicach. 

3. Większość zadań odwołanych w ubiegłym roku zaplanowano ponownie do realizacji w bieżącym 2022 roku, licząc na ustąpienie obiektywnych zagrożeń i wycofanie panujących obecnie ograniczeń.

Kończąc obrady, Przewodniczący podziękował wszystkim za obecność oraz udział w ożywionej dyskusji nad ważnymi dla Komisji Współpracy z Zagranicą sprawami. Polskiemu Towarzystwu Leśnemu i jego Władzom życzył powodzenia w realizacji statutowych celów, a wszystkim jak najwięcej zdrowia i optymizmu!



Georg Schirmbeck, przewodniczący Niemieckiej Rady Leśnictwa, za naszym pośrednictwem wziął udział w międzynarodowej konferencji w Sękocinie Starym, poświęconej Strategii Bioróżnorodności i Leśnictwa UE

Dnia 8.10.2021 odbyła się w Sękocinie Starym międzynarodowa konferencja: „EU Biodiversity and Forestry Strategies 2030”, pod honorowym patronatem Prezydenta RP. Na prośbę organizatorów konferencji udało się zachęcić do udziału w niej pana Georga Schirmbecka, przewodniczącego Niemieckiej Rady Leśnictwa, której podlega zarówno Niemieckie Towarzystwo Leśne, jak i pozostałe organizacje pozarządowe, zajmujące się sprawami leśnictwa w Niemczech.


W charakterze tłumacza towarzyszył mu Bogdan Witkowski, koordynator współpracy między Niemieckim i Polskim Towarzystwem Leśnym. W swoim kilkunastominutowym wystąpieniu Georg Schirmbeck odniósł się bardzo krytycznie do projektu Strategii Leśnictwa UE, odmawiającego leśnikom kompetencji w prowadzeniu zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Podkreślił ponadto, że Strategia ta ma szansę powodzenia tylko wówczas, kiedy będzie uwzględniać doświadczenia krajów członkowskich i interesy wszystkich ważnych podmiotów, zajmujących się gospodarką leśną i drzewną w Europie.

Pod koniec swojego wystąpienia pan Georg Schirmbeck zaproponował przyjazd dziesięcioosobowej delegacji przedstawicieli polskiego leśnictwa na konferencję poświęconą przyszłości gospodarki leśnej w Europie, która zostanie zorganizowana w styczniu 2022 roku, podczas Globalnego Forum Żywności i Rolnictwa w Berlinie, zwanego Zielonym Tygodniem. W Forum tym co roku uczestniczą przedstawiciele świata polityki, biznesu, nauki i organizacji pozarządowych, reprezentujących około 70 krajów, jak również FAO, OECD, WTO i Bank Światowy.